خانه

مجموعه ها

بیوگرافی

ارتباط

تهران به عنوان پس زمینه                1394

پرتره های عصرگاهی                     1393

همسایه                                        1391

تکثیر                                           1392

پیرمردهای دارا                             1390

ماری                                      1398

ماریا                                      1399