خانه

این مجموعه تلاشیست برای ثبت محله دارا  که لحظات پایانی عمر درازش را سپری میکند.هر ساله محله خالی تر از سال قبل میشود و از ساخت آخرین خانه سی سال می گذرد.

جای دادن موضوع ها  در فضای عکس متاثر از میل آنها برای جدایی از یکدیگراست . یعنی پیرمردها و پیرزنها دوست ندارند در انظار عمومی کنار یکدیگر دیده شوند و روبروی دوربین نیز از جملۀ  انظار عمومیست. البته بسیاری از زنان به ایستادن  در پشت ایوان با داشتن فاصله چند متری از دوربین هم رضایت ندادند. زنان پشت سرمردان وهمواره در چار چوب انتخاب شده قرار می گیرند. نماد بیرونی یک خانواده مرد و زن بخشی از خانه محسوب می شود .

*برخی از عکسهای متاخر این مجموعه از سایر محله های قدیمی این منطقه تهیه شده است.