خانه

انسانهاي عصر تكنولوژي حتي اگر در مكاني واحد زندگي كنند ، الزامي به ارتباط  با يكديگر نمي بينند.

با قدرت گرفتن روزافزون تكنولوژي هاي ارتباطي ، معاشرت هاي مجازي جاي نسخه واقعي آن را گرفته است.

بلند شدن ديوارهاي حريم خصوصي و غرق شدن در فضاي شخصي ذهني ، ازكنار هم گذشتن را آسان كرده و كلمه "همسايه" ديگر آن بار سابق را ندارد.