خانه

 

طراحي صنعتي و تكثير مكانيكي دو پديده مهم در زندگي انسان معاصرند.

طراحي صنعتي شئ اي را توليد ميكند و آن را به دست تكثير مكانيكي مي سپارد.

آنگاه صدها هزار نمونه كاملا مشابه از آن شئ به وجود مي آيد كه هيچكدام با يكديگر تفاوتي ندارند.

اين اشياء پس از بكارگيري توسط انسان ، با توجه به نوع استفاده از آن در جهات مختلفي شروع به تغيير مي كنند.

مشاهده تفاوت هاي صوري اين اشياء شبيه به هم و ديدن آثار دست انسان كه اين اشياء را از هم متمايز مي كنند ، دغدغه اي بود كه اين مجموعه را بوجود آورد.