خانه

تهران در دهه های اخير شاهد تغييراتي بنيادي بوده و چهره آن هر روز بگونه اي نو ميشود ، كلانشهري كه روزبروز بزرگ تر ، شلوغ تر و ناهمگون تر ميشود.  تغييرات بصري مداوم منجر به بی سامانی معماری شهری تهران شده است.

اين مجموعه به روابط بصري ميان يك انسان شهر نشين و فضاي زندگي او پرداخته است.در شلختگي طراحي شهري جزيياتي بود كه براي عكاس اين مجموعه جذاب مي نموده است. جزییاتی که شاید چند روز دیگر، دیگر درآن فضا وجود نداشته باشند و جایشان را به نشانه شهری دیگری داده باشند.