خانه

علی رغم گفتمان غالب مردسالارانه در  کلور ، جشن عروسی همایشی است که در آن زنان در مركز اتفاق قرار می گیرند و مردان به طرز طنزآميزي به حاشيه رانده مي شوند. بي نظمي، بلاتكليفي و انتظار مردان در بيرون از هسته مركزي عروسي مشهود است. در این تاریکی، مردان منتظر همسرانشان، کودکان در انتظار مادرانشان و تعدادی از جوانان با حضور خود، رقم خوردن اتفاقي عاشقانه را به انتظار نشسته اند.

من عكاس اصلي اين مراسم هستم ، اما اجازه ورود به آن را ندارم و دستيارم كه خانم است كار اصلي را انجام ميدهد. من نيز عكسهاي اين مجموعه را بوجود آوردم.